Home  
Japanese
jpn
English
eng
Espanol
esp
Portuguese
pt
Vietnamese
vi
Korean
kor
Back Index Next

ỦY BAN NGƯỜI TỊ-NẠN DI-TRÚ DI-ĐỘNG CỦA GIÁO-HỘI CÔNG-GIÁO NHẬT-BẢN LÀ GÌ ?


1. Danh xưng chính thức:

Ủy-Ban Người Tị-Nạn Di-Dân Di-Động Giáo-Hội Công-Giáo Nhật-Bản.Danh xưng bằng tiếng Anh:

Catholic Commission of Japan for Migrants, Refuges and People on the Move


Ký hiệu tắt chính thức:

J-CaRM2. Tổ-Chức và Điều-Hành

Ủy-Ban chúng tôi là Tiểu Ủy Ban trực thuộc Ủy-Ban về Xã-Hội của Hội-Đồng Giám-Mục Nhật-Bản, gồm có Trưởng Ban, Thư Ký, các Người phụ-trách của 16 Giáo-phận, các Người phụ-trách Mục-vụ các lãnh vực chuyên biệt. Việc điều hành cụ thể là do các Ủy viên được bầu từ các người phụ-trách kể trên, một năm có 4 “Cuộc-họp định-kỳ của Ủy-viên” để quyết định các việc phải làm (nhiệm kỳ của Ủy-viên là 3 năm và có thể tái cử). Quỹ hoạt động do Hội-Đồng Giám-Mục Công-Giáo Nhật-Bản tài trợ.3. Mục-đích Hoạt-động

Ở một xã hội mà chủ-nghĩa dân tộc có tính cách bài-ngoại mạnh mẽ như Nhật-bản, thì có nhiều người tị-nạn, người di-trú, người di-động mà quyền lợi căn-bản con-người hoặc có khi ngay cả tính mạng của họ bị xâm phạm. Ủy ban chúng tôi hoạt động nhằm thực hiện một xã hội đa dân tộc, đa quốc tịch, đa văn hóa cùng chung sống theo tinh thần Phúc Âm; trong đó mọi người đều bình đẳng, các quyền lợi căn bản con người được tôn trọng vì tất cả đều là con Thiên-Chúa; trong đó người người chung sống với nhau như là anh-chị-em, tôn trọng dân tộc tính và văn hóa của nhau.4. Hoạt-Động Cụ-Thể

1. Về các hoạt động cho người tị-nạn, di-trú, di-động ở cấp giáo-phận hay địa phương, phải thảo luận và tìm cách giải quyết những vấn đề mà đã được đưa ra ở cấp toàn quốc (như Các Khóa Tu-Nghiệp Toàn Quốc, Các Kỳ Họp Bổ Túc…)
2. Cùng với các vị trách nhiệm mục-vụ cho người tị-nạn, di-trú, di-động ở các giáo-phận, địa phương thu thập và truyền đạt tin tức, hợp tác và trợ giúp lẫn nhau.
3. Họp để giải quyết khi xảy ra các vấn đề khẩn thiết về mặt nhân đạo liên quan đến việc mục vụ cho người tị-nạn, di-trú, di-động.
4. Điều tra, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến người tị-nạn, di-trú, di-động và đệ đạt thỉnh nguyện thư lên các cơ-quan chính-phủ liên quan.
5. Xúc tiến việc hợp tác với các đoàn thể phi-chính-phủ hoặc các đoàn thể thuộc các tôn giáo khác làm việc cho người tị-nạn, di-trú, di-động.
6. Hợp tác với các quốc gia phát sinh người tị-nạn, di-trú, di-động như ở Á-châu và Nam-Mỹ, hoặc đề cử đại diện tham dự các cuộc họp quốc tế.
7. Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc mục vụ cho người tị-nạn, di-trú, di-động do Hội Đồng Giáo-Hoàng hoặc Hội Đồng Giám Mục cho Người Di-Trú, Di-Động đề ra. Đồng thời đệ trình các vấn đề cần thảo luận, báo cáo tình trạng việc mục vụ cho người tị-nạn, di-trú, di-động lên Hội Đồng Giáo-Hoàng cũng như Hội Đồng Giám Mục cho Người Di-Trú, Di-Động.
8. Tại Nhật, tùy theo sự cần thiết sẽ thiết lập các bộ môn để đáp ứng các vấn đề theo các bộ môn của Hội Đồng Mục-Vụ Giáo hoàng cho Người Di-Trú, Di-Động.


5. Quá-Trình Của Tổ-Chức

Năm 1960: thành lập “Ủy Ban Di Trú Hội Đồng Giám Mục Nhật-Bản” và văn phòng của “Hội Nghị Di Trú Công Giáo Nhật-Bản”. Hỗ trợ chính sách di trú vùng Nam Mỹ của chính-phủ Nhật-bản.
Năm 1970: Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thiết lập “Hội Nghị Mục Vụ cho Người Di Trú Di Động”. Đồng thời ấn định “Ngày Thế Giới cho Người Ti-Nạn Di-Trú Di-Động”.
Năm 1972: Thông qua ‘Quyết Định của Hội Đồng Giám Mục Nhật-Bản’ về “Việc Quyên Tiền Ngày Di Trú”, hiện nay gọi là “Ngày Thế Giới Công Giáo dành cho Người Tị-Nạn, Di-Trú, Di-Động”.
Năm 1983: “Ủy Ban Di Trú Hội Đồng Giám Mục Nhật-Bản” đổi thành “Hội Trợ Giúp Phụ Nữ Á Châu tại Nhật của Ủy Ban Hợp Tác Quốc Tế Công Giáo Nhật-Bản”.
Năm 1988: Đổi thành “Hội Liên Đới với Người Ngoại Quốc Tại Nhật của Ủy Ban Hợp Tác Quốc Tế Công Giáo Nhật-Bản”.
Năm 1989: Trong Khoá Họp Thường Niên Hội Đồng Giám Mục Nhật-Bản, đề tài “Sự Liên Quan đến Vấn Đề Nhân Quyền của Người Lao Động Ngoại Quốc” trở thành một chủ đề trong Vấn Đề Truyền Bá Phúc Âm tại Nhật.
Năm 1992: Ủy Ban Giám Mục về Xã Hội phát biểu tuyên ngôn “Nhắm Đến Một Nước Chúa Vượt Qua Ranh Giới Quốc Tịch”, trong đó kêu gọi Giáo Hội Nhật Bản “đón nhận những Người Di-động như là anh-chị-em trong Đức Kitô, và nỗ lực xây dựng một cộng-đồng có thể chung sống trong những khác biệt”.
Năm 2001: Trong Khoá Họp Thường Niên Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản, “Ủy Ban Hợp Tác Quốc Tế Công Giáo Nhật Bản” được đổi thành “Ủy Ban Người Tị-Nạn Di-Trú Di-Động Công Giáo Nhật Bản”.6. Giải Thích về Huy Hiệu

3 quả bóng nước biểu hiện người tị-nạn, người di-trú, người di-động, con thuyền biểu hiện Giáo-Hội. Toàn thể diễn tả Sự Cùng Chung Sống.


Go to top of the page


7.Hoạt động trong năm


Những buổi họp

Họp Văn phòng (1 năm 10 lần) Họp Ủy viên hội định kỳ ( 1 năm 4 lần) tháng 4, tháng 7, tháng 10, tháng 1 *
Tên gọi cuộc họp này đã được đồi từ tên gọi “Họp điều hành”. Cuộc họp toàn quốc ( 1 năm 1 lần) dực định mỗi năm tổ chức vào khoảng tháng 10.
Cuộc họp lien hợp về những vần đề nơi giam người của cục Quản Lý Nhập Cảnh. (khoảng vài lần) Ngoài ra còn có những cuộc họp lien hợp với những hội đoàn có lien hệ (không định kỳ)


Các khóa tu nghiệp.

Đức kết khóa tu nghiệp toàn quốc đã tổ chức vào tháng 10 năm 2005 tại Sapporo.
Khóa tu nghiệp riêng của địa hạt Tokyo. Khóa tu nghiệp riêng của địa hạt Nagasaki. Khóa tu nghiệp riêng của địa hạt Osaka Khóa tu nghi65p toàn quốc (* năm 2007 dự định tổ chức tại giáo phận Tochigi)
Các buổi nghiên cưú, học tập: các buổi nghiên cưú về những vấn để buôn bán người hoặc những vấn đề cải chính luật quản lý nhập cảnh. Các buổi học tập được tổ chức vài lần trong năm.

Ngày dành cho người di trú tỵ nạn thế giới.

Ngày 23 tháng 9 (Chủ Nhật) được chọn làm ngày Người Di Trú Tỵ Nạn Thế Giới từ trước ngày đó 1 tháng sẽ bắt đầu phát động chién dịch quản bá. Ngày Người Di Trú Tỵ Nạn Thé Giới muốn tham khảo hãy bấm chuột vào メッセージ.


Tạp chí thong tin định kỳ

FAX NEWS là tạp chí được phát hành vào khoảng ngày 25 mỗi tháng. Dự định phát hành 10 lần trong năm.Các chương trình hoạt động khác do ủy viên hội tổ chức.

Ngoài những hoạt động kể trên còn có các chương trình hoạt động khác được tổ chức vài lần trong nam, do Ủy viên hội tổ chức hoặc do các đoàn thể có lien hệ đứng ra tổ chức…


* Ngoài ra nếu có thắc mắc gì, dừng ngần ngại hãy lien lạc hỏi chúng tôi.Go to top of the page


Back Index Next
E-mail:jcarm@cbcj.catholic.jp
Copyright 2005 J-CARM