English, 中文,한국,Tiếng Việt,Español,Português

★English:
Do Not Worsen the Immigration Law
“Open the Gate for All” – Not exclusion, but INCLUSION for migrants and refugees

On February 19, 2021, the Suga Cabinet approved a revised Immigration Bill.  We oppose the government’s amendments to the Immigration Control Act, which will intensify deportations and exclusion against refugee applicants and undocumented migrants staying in Japan.

Some foreigners, who do not have residency status, cannot return to their home countries for a variety of reasons: Some have escaped persecution in their home country and have applied for refugee status; Some have already been in Japan for many years and now live here with their families; Some are children who were born and raised in Japan.

Please do not force these people back to their home countries. We request an Immigration reform that will uphold the values of acceptance and inclusion toward migrants and refugees, unlike the one we have right now.

Catholic Commission of Japan for Migrantes, Refugees and People on the Move (J-CaRM)

Six organizations including J-CaRM have initiated a signature campaign, “Do Not Worsen the Immigration Law: “Open the Gate for All”—Not exclusion, but INCLUSION for migrants and refugees.”
https://www.change.org/openthegateforall2021
J-CaRM is promoting this signature campaign in several languages.

Message movie from Bishop Mario Yamanouchi
 

★中文
请勿修改坏入管法!
“Open the Gate for All”—勿排除移民・难民,要与其共生

2021年2月19日,内阁批准了修订后的《出入国管理法案》。我们反对政府对《出入国管理法案》的修正案,该修正案将强化遣返和排除难民申请者和非法逗留的外国人。
在一些没有获得居留权的外国人当中,有为了逃避本国的迫害而申请难民身份的人,也有在日本长期居住,并与家人一起生活的人,还有在日本出生并长大的孩子等,由于种种原因不能回国的人很多。
请不要强制遣返这些人回国。我们强烈敦促日本社会接受外国人和难民,并与他们共同生活的《法案修正》,而不是像这次政府法案一样改修坏《出入国管理法案》。

日本天主教难民移民移動者委员会(J-CaRM)

*包括日本天主教难民移民移動者委员会在内的六个组织呼吁签署“勿修改坏入管法!Open the Gate for All—勿排除移民和难民,要与其共生”。
https://www.change.org/openthegateforall2021

*日本天主教难民移民移動者委员会呼吁各种语言的签名

 

★한국:
출입국 관리법을 개악(改悪)하지 마십시요 !
“Open the Gate for All” ― 이민・난민의 배제가 아닌 공생을

2121년 2월19일, 개정출입국관리법안이 각료(閣議)결정 되었습니다. 우리는, 난민 신청자나 비정규체재(滞在)의 외국인의 송환, 배제를 강화한, 정부의 출입국관리 개정 안에 반대합니다.
재류자격이 없는 외국인 중에는, 자국에서의 박해를 피해 난민신청을 한 이, 일본 에서 긴 세월 가족과 함께 생활하고 있는 이, 일본에서 태어나고 자란 어린이 등, 귀국 할 수 없는 사정을 가진 이들도 많이 있습니다.

이러한 이들을 무리하게 자국으로 돌려보내는 것을 중지해 주십시요. 우리는, 이번 정부안과 같은 출입국관리법의 개악이 아닌, 외국인・난민을 일본사회에 받아들여 공생, 함께 사는 「법개정」을 강력하게 요청합니다.

일본천주교난민이주이동자위원회(J-CaRM)

※ 일본천주교난민이주이동자위원회를 포함한 6개의 단체에서는 「출입국관리법의 개악을 하지 마십시요!”Open the Gate for All”― 이민・난민의 배제가 아닌 공생을」의 서명을 부탁드리고 있습니다.
https://www.change.org/openthegateforall2021

※ 일본천주교난민이주이동자위원회는, 이와 관련된 다국어의 서명을 부탁드리고 있습니다.

 

★Tiếng Việt:
Xin đừng đổi lut nhp cư trở nên tệ hơn!
“Open the Gate for All”
Không loi tr người di trú và t nn, nhưng cùng chung sống

 Vào ngày 19 tháng 2 năm 2021, Nội các đã đổi đạo luật nhập cư. Chúng tôi phản đối việc chính phủ sửa đổi đạo luật kiểm soát người nhập cư. Vì đạo luật mới sẽ tăng cường việc trục xuất và loại trừ những người xin tị nạn và người ngoại quốc không thường trú.

Trong số những người ngoại quốc không có tư cách lưu trú, họ đã trốn thoát khỏi sự đàn áp ở quê nhà và xin tị nạn, hoặc họ đã sống ở Nhật Bản nhiều năm và cùng với gia đình, hoặc là con trẻ sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản. Họ có hoàn cảnh không thể trở về quốc gia của họ.

 Xin đừng cưỡng chế những người này trở về nước của họ. Chúng tôi kêu gọi không làm luật nhập cư trở nên tệ hơn, nhưng sửa đổi luật cùng chung sống, đón nhận người nước ngoài và người tị nạn vào xã hội Nhật Bản.

Ủy ban người tỵ nạn, nhập cư và di trú của Giáo hội Công giáo Nhật Bản (J-CaRM)

 * 6 tổ chức, bao gồm Ủy ban người tỵ nạn, nhập cư và di trú của Giáo hội Công giáo Nhật Bản, kêu gọi chữ ký: ” Xin không làm luật nhập cư trở nên tệ hơn! “Open the Gate for All”- Không loại trừ người di trú và tỵ nạn, nhưng cùng chung sống”

https://www.change.org/openthegateforall2021 

* Ủy ban người tỵ nạn, nhập cư và di trú của Giáo hội Công giáo Nhật Bản kêu gọi chữ ký đa ngôn ngữ.

★Español:
¡No empeorar la ley de migración!
Abramos la puerta a todos”: convivencia, no exclusión de inmigrantes y refugiados

El 19 de febrero de 2021, el Gabinete aprobó el proyecto de ley de inmigración revisado. Nos oponemos a la enmienda del gobierno a la Ley de Control de Inmigración, que fortalecerá la deportación y exclusión de los solicitantes de asilo y de los extranjeros que se establecen de manera no regular.

Algunos de los extranjeros que no tienen posibilidad de un estatus de residencia que han tenido que escapar de la persecución en sus países de origen y han solicitado el estatus de refugiados, han vivido en Japón durante muchos años y han vivido con sus familias, hay niños nacidos y criados en Japón, etc. Mucha gente tiene derecho a permanecer en Japón .

No hay razón para obligar a estas personas a regresar a su país de origen. Instamos firmemente a la “revisión de la ley” para aceptar a los extranjeros y refugiados en la sociedad japonesa, para que podamos coexistir con ellos, en lugar de reformar la ley de inmigración como desea este proyecto de ley del gobierno.

Comité Católico de Migrantes, Refugiados y Gente en movimiento de Japón (J-CaRM)

* Seis organizaciones, incluido el Comité Católico de Migrantes, Refugiados y Gente en movimiento de Japón (J-CaRM), están solicitando firmas con este propósito de “¡No a la revisión la Ley de Control de Inmigración! “Abramos la puerta a todos” -Coexistencia, no exclusión de inmigrantes y refugiados”.

https://www.change.org/openthegateforall2021

* Atentamente el Comité Católico Comité Católico Migrantes, Refugiados y Gente en movimiento pide su colaboración en la recolección de firmas en varios idiomas.

película mensaje del obispo Mario Yamanouchi

★Português:
Não deteriorem a lei de imigração!
“Abram o portão para Todos” – Coexistência! Não exclusão de imigrantes e refugiados!

Em 19 de fevereiro de 2021, o Projeto de Lei de Imigração revisado foi aprovado pelo Gabinete. Opomo-nos à emenda do governo à Lei de Controle de Imigração, que fortalecerá a deportação e exclusão de requerentes de asilo e estrangeiros que permanecem não regularmente.

Alguns estrangeiros que não têm um status de residência escaparam da perseguição em seu país de origem e solicitaram o status de refugiado, viveram no Japão por muitos anos e viveram com suas famílias, cujos filhos são nascidos e criados no Japão, etc. Muitas pessoas passam por circunstâncias que as impedem de retornar ao seu país.

Não forcem essas pessoas a voltarem ao seu país. Solicitamos fortemente a “revisão da lei” para aceitar estrangeiros e refugiados na sociedade japonesa e coexistir com eles, em vez de reformar a lei de imigração como este projeto de lei do governo.

Comitê Católico de Migração e Refugiados do Japão (J-CaRM)

* Seis organizações, incluindo o Comitê Católico de Migração e de Refugiados, estão pedindo a assinatura de “Não revisem (deteriorem) a Lei de Controle de Imigração!” Abram o Portão para Todos “- Coexistência, não Exclusão de Imigrantes e Refugiados”.

https://www.change.org/openthegateforall2021

* O Comitê Católico de Migração e de Refugiados solicita uma série de assinaturas multilíngües.

filme com mensagem do Bispo Mario Yamanouchi