Home  
Japanese
jpn
English
eng
Espanol
esp
Portuguese
pt
Vietnamese
vi
Korean
kor
Back Index Next

TỊ-NẠN LÀ GÌ ?


Nói đến chữ “tị-nạn”, có lẽ nhiều người liên tưởng đến “quốc gia nghèo hoặc đang xảy ra chiến tranh, tranh đấu”. Và cũng có thể có người nghĩ rằng “vấn đề đó chẳng có liên-quan gì đến Nhật-Bản cả”. Tuy nhiên, đó là điều không đúng. Bởi vì hằng năm có nhiều người tị-nạn đến đất Nhật-Bản mà chúng ta đang sống đây để tìm sự che-chở. Chỉ có điều là “những người được chính phủ Nhật-Bản công nhận là tị-nạn thì rất ít”. Thật ra chúng ta phải nhớ rằng, không phải chỉ những người được công nhận là tị-nạn thì mới là người tị-nạn.

“Hiệp-Uớc về Địa-Vị của Người Tị-Nạn” của Liên Hiệp Quốc định nghĩa về tị-nạn như sau:
“Đó là người có đủ lý-do để sợ rằng bị bách-hại vì lý-do chủng-tộc, tôn-giáo, quốc-tịch, hoặc vì là thành viên của một đoàn-thể xã hội nào, hoặc vì chính-kiến, hiện sống ở ngoài quốc gia mà mình mang quốc-tịch nhưng không thể nhận được hoặc không muốn nhận sự bảo-vệ của quốc-gia mà mình mang quốc-tịch vì những lý-do trên, hoặc là người không có quốc-tịch vì ở ngoài quốc gia thường trú nhưng nay không thể trở về quốc-gia đó, hoặc là người vì những lý-do kể trên không muốn trở về quốc-gia thường trú”.
Tại Nhật-Bản những người tị-nạn mà không được công nhận là tị-nạn thì có thể bị gửi trả lại cố-quốc hay một quốc-gia khác mà nơi đó có thể có nguy-hiểm đến sinh mạng, hoặc nếu có được ở lại Nhật đi nữa thì cũng bị đặt trong hoàn cảnh sinh sống khó khăn.
Tại những quốc-gia tiên-tiến khác, hằng năm có hàng ngàn hay hàng chục ngàn người tị-nạn được chấp nhận. Trong khi đó chính phủ Nhật-bản chỉ công nhận có 15 người là tị-nạn trong số 426 người đệ đơn xin trong năm 2004. Đối với những người đã được công nhận là tị-nạn là điều đương nhiên, mà ngay cả với những người không được công nhận là tị-nạn phải sống trong hoàn cảnh khó khăn đang được nhiều đoàn-thể thiện-nguyện trợ giúp. Uỷ-ban của chúng tôi với sự cộng tác của các uỷ-viên và các người phụ-trách tại các Giáo-phận cũng tham gia vào việc trợ giúp trên.

Back Index Next
E-mail:jcarm@cbcj.catholic.jp
Copyright 2005 J-CARM